https://vitaminwater.co.th

น้ำดื่มยันฮี

Yanhee Drinking Water

สะอาดปลอดภัย ดื่มได้อย่างมั่นใจ เลือกดื่มน้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มยันฮี

น้ำดื่มที่ผ่านการกรองด้วยกระบวนการ Micro Filter ขนาด 0.2 ไมครอน

ฆ่าเชื้อด้วยเเสงอัลตราไวโอเลต (UV)

ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามกฎหมาย GMP